Από τον δήμο Μύκης καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος στον οποίο έχει κατανεμηθεί βοσκότοπος εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, να προσέλθει άμεσα στο γραφείο αγροτικής παραγωγής του δήμου προκειμένου να λάβει γνώση ενυπόγραφα και να παραλάβει το έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας που τον αφορά.

 

Mustafa