Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Πέμπτης 5 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων που αφορούν στην υπηρεσία «Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 244.118,80 ευρώ.
 3. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας, έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού, καθώς και προέγκριση δαπάνης για το οικονομικό έτος 2018
 4. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής σχετικά με την προσφυγή του Παπαδόπουλου Χρήστου κατά της υπ' αριθμό 10/504 (11/03/2011) απόφασης του περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. που αφορά σε επιβολή προστίμου
 5. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής σχετικά με την προσφυγή του Ιωάννη Καρανικόλα κατά των υπ' αριθμούς 05/1604 (31/05/2011) και 10/506 (11/03/2011) αποφάσεων του περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. που αφορούν σε επιβολή προστίμου
 6. Εισήγηση για την έγκριση των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 στον διαγωνισμό για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας αναδασμού Αγιάσματος δήμου Νέστου», προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με Κ.Ε. 162002006 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης2017 της Π.Α.Μ.-Θ.
 7. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός επί της επαρχιακής οδού Χρυσούπολης-Κεραμωτής στην είσοδο και έξοδο της παράκαμψης της Νέας Καρυάς» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 24.000,00 ευρώ
 8. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 9. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επισκευές σε ράμπες απολύμανσης στην Π.Ε. Ξάνθης» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 27.000,00 ευρώ
 10. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 11. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Έβρου για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
 12. Εισήγηση για την αποδοχή γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου στην μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ' αριθμό 273/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που αφορά στην καταβολή επιδόματος παραμεθορίων και απομακρυσμένων περιοχών
 13. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη του κεντρικού κτιρίου των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.-Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για χρονική διάρκεια δύο ετών με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 48.000,00 ευρώ
 14. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού ολοκλήρωσης της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2017» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.370,24 ευρώ
 15. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 16. Εισήγηση για την έγκριση αποδοχής του συμφώνου δωρεάς μεταξύ της κοινοπραξίας του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (Τrans Adriatic Pipeline A.G.) και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την ανάληψη του κόστους παροχής ενεργειών προβολής της περιφέρειας από το διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο “Euronews” στο πλαίσιο της στρατηγικής του Προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του T.A.P. A.G.
 17. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 609/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
 18. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης υπαλλήλου της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας κατά τη δικάσιμο στις 03-11-2017 σχετικά με την από 06-04-2017 πράξη απόδοσης κατηγοριών του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών από αμέλεια, στη δικάσιμο στις 03-11-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολής αυτής
 19. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου πρακτικού για την «Προμήθεια ψυχρού επισκευαστικού ασφαλτομίγματος έτους 2017» προϋπολογισμού 26.040,00 ευρώ
 20. Εισήγηση για την έγκριση ή μη της από 11-9-2017 ενστάσεως που υπέβαλε η εταιρεία «Αφοι Γιαννακίδη Α.Ε.» για την ακύρωση της απόφασης κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου»
 21. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων της Π.Α.Μ.-Θ.