Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Πέμπτης 16 Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα έντεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών και τόνερ με τη διαδικασία διαγωνισμού για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 60.000,00 ευρώ
 3. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού καθώς και προέγκριση δαπανών για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019
 4. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής παραλαβής-αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 03/2017 για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2018» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. έως του ποσού των 74.000,00 ευρώ
 5. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων επιπτώσεων από καταπτώσεις στο οδικό δίκτυο Θάσου ένεκα πυρκαγιών» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 50.000,00 ευρώ
 6. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 7. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανακαίνιση κατοικίας δασκάλου Τεμένους και Σατρών» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 45.000,00 ευρώ
 8. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 9. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 10. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας και τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού και ενστάσεων για την «Προμήθεια καυσίμων για τη λειτουργία των μηχανημάτων-οχημάτων αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης (στις δεξαμενές της υπηρεσίας) έτους 2017-2018» προϋπολογισμού 26.000,00 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του υποέργου «Προμήθεια καυσίμων για τη λειτουργία των μηχανημάτων-οχημάτων αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης (στις δεξαμενές της υπηρεσίας) έτους 2017-2018» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της Σ.Α.Ε.Π. 531
 11. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων της Π.Α.Μ.-Θ.