Συνεδριάζει το πρωί (11.00) της Πέμπτης 30 Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαεπτά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «Συντήρηση και εκχιονισμός δρόμου από διασταύρωση Βώλακα μέχρι Χ.Κ. Φαλακρού, έτους 2017-2018»
 3. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού καθώς και προέγκριση δαπανών για το οικονομικό έτος 2018
 4. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 5. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμό 676/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 6. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού «Για τη διακίνηση κοινής και επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης για το έτος 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 35.000,00 ευρώ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης-Π.Α.Μ.Θ., διακήρυξη 4/2017 (Α.Δ.Α.: 6ΑΤΦ7ΛΒ-ΞΜΧ)
 7. Εισήγηση για: α. Την ακύρωση της υπ' αριθμό 506/27-07-2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής για έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης και του σχεδίου της περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την διεξαγωγή της δημοπρασίας, β. Την έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και του σχεδίου της προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και γ. Την έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση κτιρίων της Π.Ε. Ξάνθης ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.-Θ.» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 300.000,00 ευρώ και κωδικό έργου 133601013
 8. Εισήγηση για την έγκριση: α) Του σχεδίου της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και β) Της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου «Ανακαίνιση κατοικίας δασκάλου στα Άσκυρα» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 45.000,00 ευρώ
 9. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 10. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.-Θ. - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου για χρονική διάρκεια δύο ετών με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 164.000,00 ευρώ
 11. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού ενστάσεων της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών επί της ένστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μιχαηλίδης Θεόδωρος και ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της υπ’ αριθμό 677/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
 12. Εισήγηση για: α. Την έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια 1.500 τόνων πλυμένου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου» και β. Τη ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους για λόγους δημοσίου συμφέροντος
 13. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 14. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της υπηρεσίας «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Σουνίου»
 15. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τοποθέτηση στηθαίων αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ
 16. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και τη σύναψη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου «Εργασίες συντήρησης-βελτίωσης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης», Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 - Ανάδοχος «Εργομπετόν Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.»
 17. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων της Π.Α.Μ.-Θ.

 

Mustafa