Συνεδριάζει το πρωί (11.00) της Παρασκευής 15 Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μύκης με τα ακόλουθα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση διενέργειας δαπάνης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και ψήφιση-διάθεση σχετικής πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Μύκης, Δ.Ε. Κοτύλης, Δ.Ε. Θερμών ΚΑΙ Δ.Ε. Σατρών» προϋπολογισμού 58.472,00€ με Φ.Π.Α.
  2. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Κοτύλης» προϋπολογισμού 14.000,00€.