Ο δήμος Τοπείρου ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή του Ν. 4483/17 (Φ.Ε.Κ. 107/31.07.2017 - τεύχος Α) και σύμφωνα με το άρθρο 52, προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 προς τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και δύνανται να εξοφληθούν μέχρι και σε εκατό μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€.

Οι οφειλές δύνανται να ρυθμίζονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον δήμο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 25410 41677 και 25413 52621.

Με το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας (30 Νοεμβρίου) και για όσους οφειλέτες δεν υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση ή εκπέσουν αυτής, ο δήμος Τοπείρου θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί σε διακοπές παροχής ύδρευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης.

 

Mustafa