Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.30) της Πέμπτης 12 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα δεκαεπτά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Τροποποίηση της με αριθμό 37/2017 προγενέστερης απόφασης της οικονομικής επιτροπής η οποία αφορά σε «Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 και έγκριση διάθεσης πιστώσεων» (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)
 2. Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)
 3. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη)
 4. Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού (και συγκεκριμένα ενός πλήρους συστήματος ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων – ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 26''-14'' και ενός ζεύγους κυλιόμενων μπασκετών δαπέδου) με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης)
 5. Καθορισμός του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 (εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά)
 6. Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2018 (εισηγήτρια :Βασιλική Μεταξά)
 7. Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 8. Επιβολή τελών και δικαιωμάτων δημοτικών κοιμητηρίων για το έτος 2018 (εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά)
 9. Καθορισμός του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2018 (εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά)
 10. Καθορισμός του συντελεστή του τέλους διαφήμισης στον δήμο Ξάνθης για το έτος 2018 (εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά)
 11. Καθορισμός του ειδικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων για το έτος 2018 (εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά)
 12. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά)
 13. Καθορισμός του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2018 (εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά)
 14. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου) για το έτος 2018 (εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά)
 15. Προσδιορισμός του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2018 (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 16. Επιβολή του τέλους χρήσης αρδευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2018 (εισηγήτρια: Σιμέλα Σαρροπούλου)
 17. Επιβολή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2018 (εισηγήτρια: Σιμέλα Σαρροπούλου).

 

Mustafa