Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.00) της Τρίτης 31 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μύκης με τα ακόλουθα δεκατέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Αναλήψεις υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017
 2. Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεση της σχετικής πίστωσης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ενστάσεων, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης της «Προμήθειας υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης» προϋπολογισμού 30.769,24€ με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεση της σχετικής πίστωσης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ενστάσεων, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης της «Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος» προϋπολογισμού 29.991,57€ με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση πρακτικών αποτελεσμάτων της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Μύκης, Δ.Ε. Κοτύλης, Δ.Ε. Θερμών και Δ.Ε. Σατρών» και κατακύρωση προσωρινού αναδόχου
 5. Έγκριση πρακτικού οριστικού αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών Δ.Κ. Μύκης»
 6. Έγκριση πρακτικού προσωρινού αναδόχου της «Προμήθειας αλατιού οδοποιίας για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου της δημοτικής ενότητας Μύκης» εκτιμώμενης αξίας 36.173,28€
 7. Ανάληψη δέσμευσης πίστωσης για «Ασφάλιστρα οχημάτων δήμου Μύκης»
 8. Ανάληψη δέσμευσης πίστωσης για «Υλικά ελαιοχρωματισμού συντήρησης κτιρίων»
 9. Υποκατάσταση αναδόχου της χημικοτεχνικής μελέτης του έργου «Αποχέτευση ΕΕΛ-ΟΙΚ. Κενταύρου» λόγω συνταξιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3316/2005
 10. Οριστική παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης του έργου «Αποχέτευση ΕΕΛ-ΟΙΚ. Κενταύρου»
 11. Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «Ύδρευση οικισμού Δ.Ε. Κοτύλης» προϋπολογισμού 14.000,00€
 12. Ανάθεση σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για την αγωγή του Κ.Τ.Ε.Λ. Ξάνθης κατά του δήμου Μύκης
 13. Ανάθεση σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης για την συζήτηση της έφεσης του Κενάν Οτουζμπίρ και λοιπών δύο κατά του δήμου Μύκης
 14. Ορισμός υπολόγου Χ.Ε.Π. της δαπάνης επέκτασης δικτύων Φ.Ο.Π. δήμου Μύκης.