Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.00) της Τετάρτης 15 Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα δεκατέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων και άλλων εξόδων μετακίνησης, έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης (εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη)
 2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής: Πλάτωνας Χατζηδημητρίου)
 3. Έγκριση δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων των Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)
 4. Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισμού αθλητικών εγκαταστάσεων δήμου Ξάνθης» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης)
 5. Έγκριση του από 30-10-2017 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πυροπροστασίας για την πυρασφάλεια του δασικού χωριού "Ερύμανθος"» (εισηγητής: Αθανάσιος Βαρελτζίδης, πρόεδρος επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών)
 6. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παρ. 4.2 της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή κυνοκομείου δήμου Ξάνθης» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 7. Κατάρτιση των όρων επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του πύργου του ρολογιού Ξάνθης και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)
 8. Έγκριση δαπανών που αφορούν στην εκτέλεση εργασιών-συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)
 9. Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης του καταστήματος Ε στην οδό Παν. Τσαλδάρη 115 στην Ξάνθη (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 10. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του δήμου Ξάνθης για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου)
 11. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του δήμου Ξάνθης Ιωάννη Λάμπρου για άσκηση και συζήτηση διεκδικητικής αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου)
 12. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του δήμου Ξάνθης για άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου)
 13. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του δήμου Ξάνθης για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου)
 14. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του δήμου Ξάνθης για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).