INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Προκήρυξη χορήγησης σαράντα αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Η Επιτροπή Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.-Θ. προκηρύσσει τη χορήγηση σαράντα αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015, παραθέτοντας τις ακόλουθες πληροφορίες:

Δικαιούχοι άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό 12% σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και σε τυφλούς

(β) μέχρι ποσοστό 15% σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα

(γ) μέχρι ποσοστό 5% σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν.1370/1944 (Α΄ 82)

(δ) μέχρι ποσοστό 5% σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

(ε) μέχρι ποσοστό 5% σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες

(στ) μέχρι ποσοστό 7% σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας

(ζ) μέχρι ποσοστό 5% σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου και ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος και ανήκει σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 22. Συγκεκριμένα, μαζί με την αίτησή τους (διαθέσιμη από την υπηρεσία μας) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν:

1. Κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (σε ισχύ)

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Υπεύθυνη δήλωση(διαθέσιμη από την υπηρεσία μας) του ενδιαφερομένου να αποκτήσει την άδεια, ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης κατάθεσης, η υπεύθυνη δήλωση να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή

4. Στοιχεία αποδεικτικά της ιδιότητας που επικαλούνται στην αίτησή τους και ειδικότερα:

(α) τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και οι τυφλοί, πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής

(β) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

(γ) Οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν.1370/1944 (Α΄ 82), πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή

(δ) Γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή

(ε) Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, αντίγραφο επικυρωμένο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης

(στ) Έλληνες Pομά, βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας

(ζ) Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.

Κατηγορίες επαγγελματικών αδειών – πωλούμενα είδη

Ο αριθμός αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015 καθορίζεται σε σαράντα, ως εξής:

1. Άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ειδών καντίνας: επτά

2. Άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου αγροτικών προϊόντων στη φυσική τους κατάσταση: οκτώ

3. Άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου νωπών προϊόντων αλιείας (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας: επτά

4. Άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ειδών παντοπωλείου: επτά

5. Άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, υπόδησης καθώς και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες πορτοφόλια): δύο

6. Άδειες ειδών καλλιέργειας-ανθοκομικής και υποβοηθητικών (καλλωπιστικά φυτά, πολλαπλασιαστικό υλικό, χώμα, γλάστρες κλπ): δύο

7. Άδειες μπαλονιών, μικρών παιχνιδιών και ψιλικών: Τρεις

8. Άδειες με αντικείμενο την έψηση και πώληση καλαμποκιού, ζαχαρώδη, κάστανων, ξηρών καρπών, μαλλί γριάς, πόπ-κορν: Τέσσερις.

Αιτήσεις – διαδικασία – χρόνος υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης, τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, πλατεία Διοικητηρίου, 671 00, Ξάνθη, τηλέφωνο 25413 50140, υπεύθυνος υπάλληλος Ιωάννης Βασιλειάδης.

Κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως, με συστημένη επιστολή ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερομένου θεωρημένη από δημόσια αρχή. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, αναφέρονται δε σε αυτή κατά προτεραιότητα οι κατηγορίες στις οποίες ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμπεριληφθεί. Αντικατάσταση της αίτησης, ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 08 Ιουλίου μέχρι 24 Ιουλίου 2015 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Λοιπές διατάξεις

Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εμποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και για τις κινητές καντίνες.

Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου:

(α) πλησίον καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη

(β) σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων κατοίκων.

Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιλεγούν βάσει των προαναφερομένων κριτηρίων για τη χορήγηση των αδειών, θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας έπειτα από σχετικές οδηγίες του τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 23 του Ν.4264/14.

Το καταβαλλόμενο τέλος ορίζεται στα εξήντα ευρώ ανά άδεια.

 

Σχετικά άρθρα

Επιπλέον 12.400.000 ευρώ για την ίδρυση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων στην Α.Μ.-Θ.

Super User

Επιστολή της ΠΟΑμεΑ Α.Μ.-Θ.

Super User

Καραβάνι με ανθρωπιστική βοήθεια από την Ιταλία προς Ειδομένη

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies