INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Θηρεύσιμα είδη και κυνηγετικές ρυθμίσεις από το Δασαρχείο Ξάνθης

Παραθέτουμε πίνακα θηρεύσιμων ειδών, συνοδευόμενο από τις ειδικές και γενικές ρυθμίσεις θήρας σύμφωνα με τη Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Ξάνθης, κυνηγετικής περιόδου 2020-2021:

α/α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ ΕΞΟΔΟ
  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1* Αγριοκούνελο (oryctolagus cuniculus) 20/8-14/9 15/9-10/3 Όλες Χωρίς περιορισµό
2 Λαγός (lepus europaeus)   15/9-10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)
3 Αγριόχοιρος (sus scrofa)   15/9-20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Χωρίς περιορισµό
4 Αλεπού (vulpes vulpes) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
5 Πετροκούναβο (martes foina)   15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
  ΠΟΥΛΙΑ: α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1. Σιταρήθρα (alauda arvensis) 20/8-14/9 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
2. Φάσα (columba palumbus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
3. Αγριοπερίστερο(columba livia) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
4. Ορτύκι (coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Δώδεκα(12)
5. Τρυγόνι (streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Οκτώ (8)
6. Τσίχλα (turdus philomelos) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες 25 (Συνολικά  από όλα τα είδη)
7. Δενδρότσιχλα(turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
8. Κοκκινότσιχλα (turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
9. Γερακότσιχλα (turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
10. Κότσυφας (turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
11. Καρακάξα (pica pica) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
12. Κάργια (corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
13. Κουρούνα (corvus corone) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
14. Ψαρόνι (sturnus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
15. Μπεκάτσα (scolopax rusticola)   15/9-28/2 Όλες Δέκα(10)
16. Πετροπέρδικα(alectoris graeca)   01/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο (2)
17. Νησιώτικη πέρδικα (alectoris chucar)   1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4)
18. Φασιανός(phasianus sp. κυνηγετικός)   15/9–31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα(1)
  ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι (mareca penelope)   15/9-10/2 Όλες  

 

 

 

12 (Συνολικά από όλα τα είδη)

2. Κιρκίρι (anas crecca)   15/9-31/1 Όλες
3. Πρασινοκέφαλη (anas platyrynchos)   15/9-31/1 Όλες
4. Σουβλόπαπια (anas acuta)   15/9-10/2 Όλες
5. Σαρσέλα(spatula querquedula)   15/9-31/1 Όλες
6. Χουλιαρόπαπια spatulaclyeata)   15/9-31/1 Όλες
7. Κυνηγόπαπια (aythya ferina)   15/9-31/1 Όλες
8. Τσικνόπαπια (aythya fuligula)   15/9-31/1 Όλες
9. Φαλαρίδα (fulica atra)   15/9-10/2 Όλες
  10. **Ασπροµετωπόχηνα (anser albifrons)   15/9-31/1 Όλες
  11. Νερόκοτα (gallinula chloropus)   15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
12. Μπεκατσίνι(gallinago gallinago)   15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
13. Καληµάνα (vanellus vanellus)   15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)

Ζώνη 1: Περιοχές της χώρας οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» µε αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 και µε την ανωτέρω 12 σχετική. Για την Ξάνθη αφορά στην περιοχή που περικλείεται από την εθνική οδό Τοξοτών – Ξάνθης – Ιάσµου, τα όρια της Π.Ε. Ροδόπης, θάλασσα και τα όρια της Π.Ε. Καβάλας

* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου

** Απαγορεύεται η θήρα ασπροµέτωπης χήνας (anser albinfrons) στο Δέλτα του Νέστου, στη λίμνη Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος.

Ειδικές ρυθμίσεις

 • Απαγορεύουμε το κυνήγι της μπεκάτσας (scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ
 • Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2020 μέχρι και 20.1.2021 σε τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή µόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του λαγού (lepus europaeus) και του αγριόχοιρου (sus scrofa)
 • Επιτρέπουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου (sus scrofa) σε ομάδες των δέκα ατόμων, µε δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιροµητέρων αυτών
 • Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς (vulpes vulpes) και του πετροκούναβου (martes foina) από 15.9.2020 μέχρι 20.1.2021 µε τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2021 μέχρι 28.2.2021 χωρίς σκύλο δίωξης, µόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της αλεπούς (vulpes vulpes) χωρίς σκύλο στις ζώνες διάβασης, από 20/8/2020 μέχρι 14/9/2020 στις Περιφερειακές Ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για την λύσσα. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου, υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης
 • Για όσα είδη δεν αναφέρονται στην παρούσα, απαγορεύεται το κυνήγι τους σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της οδηγίας 79/409/Ε.Ο.Κ.
 • Απαγορεύεται το κυνήγι του είδους ασπροµέτωπη χήνα (anser albifrons) στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας των υγροτόπων Δέλτα Νέστου, λίμνης Βιστωνίδας-Πόρτο Λάγος

Γενικές ρυθμίσεις

Απαγορεύουμε το κυνήγι:

 • Στα µόνιµα καταφύγια άγριας ζωής α) Λίµνης Βιστωνίδας-Πόρτο-Λάγους β) Ντοµούζ Ορµάν (χοιροδάσος) γ) Κοτζά Ορµάν Νέστου δ) Φιλίων – Σηµάντρων – Ρύµης ε) Παναγίας Καλαµούς-Ταξιαρχών και στ) Δρυµού
 • Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων μέτρων από τις ακτές
 • Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα µε την υπ’ αριθμό 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. Η.Π.8353/276/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 415Β 23/2/2012) και ισχύει
 • Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί δασικές απαγορευτικές αποφάσεις κυνηγίου λόγω πυρκαγιών και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις
 • Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του υπουργού Πολιτισμού
 • Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών
 • Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων μέτρων κατά μήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.

Απαγορεύουμε την άσκηση της θήρας όλων των θηραμάτων, σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86/69. Η σχετική απαγόρευση τίθεται σε ισχύ μετά την έκδοση από την οικεία δασική αρχή, ειδικότερης για το θέμα Δ.Α.Δ. αναφορικά µε τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης.

Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο στον περιορισμένο χώρο εκγύμνασης, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί µε την υπ’ αριθμό 11285/16-10-2018 απόφαση Δασάρχη Ξάνθης.

Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Εκτός των πιο πάνω περιορισμών και απαγορεύσεων, ισχύουν και όλες οι περί θήρας διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής τιμωρούνται σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις των περί θήρα νόμων και διατάξεων.

Σχετικά άρθρα

Ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης “η Γέφυρα”

Super User

“Αλήθεια, κατάλαβε κανείς τι έχει συντελεστεί τους τελευταίους μήνες στην πόλη;”

Super User

Το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων στην Ξάνθη

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies