INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Πίνακας θηρεύσιμων ειδών κυνηγετικής περιόδου 2022-2023 του Δασαρχείου Ξάνθης

α/α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ ΕΞΟΔΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1* Αγριοκούνελο ( (Oryctolagus cuniculus) 20/8-14/9 15/9-10/3 Όλες Χωρίς περιορισµό
2 Λαγός (Lepus europaeus) 15/9-10/1 Τετ-Σαβ- Κυρ Ένα (1)
3 Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9-28/2 Τετ-Σαβ- Κυρ Χωρίς περιορισµό
4 Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
5 Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
ΠΟΥΛΙΑ:      α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8-14/9 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
3. Αγριοπερίστερο(Columba livia) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Δώδεκα(12)
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Έξι (6)
6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες 25

(Συνολικά  από όλα τα είδη)

7. Δενδρότσιχλα(Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισµό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9-28/2 Όλες Δέκα(10)
16. Πετροπέρδικα(Alectoris graeca) 01/10-15/12 Τετ-Σαβ- Κυρ               Δύο (2)
17. Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chucar) 1/10-15/12 Τετ-Σαβ- Κυρ Τέσσερα (4)
18. Φασιανός(Phasianus sp. Κυνηγετικός) 15/9– 31/12 Τετ-Σαβ- Κυρ             Ένα(1)
ΠΟΥΛΙΑ:

β) Υδρόβια και παρυδάτια

1. Σφυριχτάρι (Mareca Penelope) 15/9-10/2 Όλες  

12 (Συνολικά από όλα τα είδη)

2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9-31/1 Όλες
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos) 15/9-31/1 Όλες
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9-10/2 Όλες
5. Σαρσέλα(Spatula querquedula) 15/9-31/1 Όλες
6. Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata) 15/9-31/1 Όλες
7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9-31/1 Όλες
8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9-31/1 Όλες
9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9-10/2 Όλες
  10. **Ασπροµετωπόχηνα(Anser albifrons)        15/9-31/1 Όλες
  11. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
12. Μπεκατσίνι(Gallinago gallinago) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
13. Καληµάνα (Vanellus vanellus) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)

ΖΩΝΗ 1 , Περιοχές της χώρας οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» µε αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 , και µε την ανωτέρω 12 σχετική. Για την περιοχή της Ξάνθης αφορά την περιοχή η οποία περικλείεται από την Εθνική οδό Τοξοτών – Ξάνθης – Ιάσµου, τα όρια Ν. Ροδόπης, θάλασσα και τα όρια Ν. Καβάλας

*Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου

** Απαγορεύεται η θήρα ασπροµέτωπης χήνας (Anser Albinfrons) στο Δέλτα του Νέστου , στην Λίμνη Βιστωνίδα- Πόρτο Λάγος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2022 µέχρι και 20.1.2023 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή µόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

Επιτρέπουµε το κυνήγι του αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες των 10 ατόμων, µε δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου , απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιροµητέρων αυτών.

Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2022 μέχρι 20.1.2023 µε τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από  21.1.2023 μέχρι 28.2.2023 χωρίς σκύλο δίωξης, µόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes), χωρίς σκύλο στις ζώνες διάβασης, από 20/8/2022-14/9/2022 στις Περιφερειακές ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για την Λύσσα. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης.

Για όσα είδη δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

Απαγορεύεται το κυνήγι του είδους ασπροµέτωπη χήνα (Anser albifrons) στις Ζώνες ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) των υγροτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας-Πόρτο Λάγος

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Απαγορεύουµε το κυνήγι:

1.1 Στα µόνιµα Καταφύγια Άγριας ζωής α) Λίµνης Βιστωνίδας-Πόρτο-Λάγους, β) Ντοµούζ Ορµάν (χοιροδάσος), γ) Κοτζά Ορµάν-Νέστου, δ) Φιλίων-Σηµάντρων-Ρύµης ε) Παναγίας Καλαµούς-Ταξιαρχών και στ) Δρυµού.

1.2 Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) µέτρων από τις ακτές.

1.3.Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα µε την αριθµ 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.

1.4 Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών  και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

1.5  Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισµού.

1.6. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

1.7. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) µέτρων κατά µήκος της Ελληνοτουρκικής χερσαίας µεθοριακής γραµµής. 

1.8. Απαγορεύουµε την άσκηση της θήρας όλων των θηραµάτων, σε περιοχές που λόγω παρατεταµένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δηµιουργούνται αρνητικές για τα θηράµατα συνθήκες επιβίωσης , σε εφαρµογή της παρ.3 του άρθρου 258 του ΝΔ 86/69. Η σχετική απαγόρευση τίθεται σε ισχύ µετά την έκδοση από την οικεία δασική αρχή, ειδικότερης για το θέµα Δ.Α.Δ. αναφορικά µε τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίµηση της επικρατούσας κατάστασης .

Απαγορεύουµε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διαδικασίες απόκτησής τους.

Η εκγύµναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο στον περιορισμένο χώρο εκγύμνασης όπως αυτός έχει οριοθετήθει µε την υπ΄ αριθµ. 11285/16-10-2018 απόφαση Δασάρχη  Ξάνθης.

Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορµό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόµενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Εκτός των πιο πάνω περιορισµών και απαγορεύσεων ισχύουν και όλες οι περί θήρας διατάξεις της Δασικής Νοµοθεσίας. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής τιμωρούνται  σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις των περί θήρας Νόµων και Διατάξεων.

Την εφαρμογή της παρούσας, που ισχύει από 20-8-2022 μέχρι 28-2-2023, αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους φύλακες θήρας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και των Κυνηγετικών Συλλόγων καθώς και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Μετά την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη όμοια.

Σχετικά άρθρα

“Βολές” αρχαιολόγων λόγω του T.A.P.

Super User

Συνεδριάζει το Ε.Β.Ε. Ξάνθης

Super User

Στην Ξάνθη η «Νεολαία σε Κίνηση»

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies