INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το πρωί (11.00) της Παρασκευής 23 Μαρτίου η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκατρία θέματα στην ημερήσια διάταξη (παρατίθενται αυτούσια):

Εισήγηση για την έγκριση της 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση της στέγης του κεντρικού κτιρίου του Καπνολογικού Ινστιτούτου Π.Ε. Δράμας» κατά έξι «6» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 25-08-2024.

(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κεφαλίδου (Π.Ε. Δράμας).

Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2024 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης).

Εισήγηση για την έγκριση των όρων του σχεδίου της 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για τα σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025, συνολικού προϋπολογισμού 15.184,22 ευρώ με Φ.Π.Α. και προαίρεσης.

(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Π. Δουμπά (Π.Ε. Ξάνθης).

Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 37.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α., τεκμηρίωσης δαπάνης της υλοποίησης του έργου «Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών Foodexpo 2024 , 9-11 Μαρτίου στην Αθήνα».

(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Καμαριανάκης (Π.Ε. Ξάνθης).

Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης με λεωφορεία για σχολικό έτος 2023-2024.

(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Σ. Κανδυλίδου (Π.Ε. Ξάνθης).

Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Ακυρωτική Διαδικασία – Γ Τμήμα) κατά τη συζήτηση της με αριθμό καταχώρισης ΑΚ10/9-2-2024 αίτηση ακύρωσης-αναστολής της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη (1ο χιλιόμετρο της Επ.Ο Αλεξανδρούπολης-Χιλής) κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης σχετικά με το διαγωνισμό για την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, κατά τη δικάσιμο της 16ης Απριλίου 2024 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο.

(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Ξάνθης)

Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση αποστραγγιστικού δικτύου αγροκτημάτων Δ.ΑΒΔΗΡΩΝ και Δ.ΤΟΠΕΙΡΟΥ» του έργου «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)», προϋπολογισμός 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 Εισήγηση για την έγκριση: Α) Του σχεδίου Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, Β) Του σχεδίου Προκήρυξης για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο και Γ) Της Επιτροπής Διαγωνισμού, στα πλαίσια του έργου: «Αντιπλημμυρική θωράκιση ανατολικού αναχώματος ποταμού ΝΕΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 2.900.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Εισήγηση για την έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλου της Π.Α.Μ.Θ. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης)

Εισήγηση για την έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση της μελέτης: «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος “Αμπελάκια” Π.Ε. Έβρου», εκτιμώμενης αξίας 895.161,29 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Ξανθόπουλος (Π.Ε. Έβρου).

Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση τμημάτων οδικών υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης», προϋπολογισμού 3.200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ευ. Παπαθεοδώρου (Π.Ε. Ροδόπης).

Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Νο 3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή Υγρών Καυσίμων (πετρελαίου Κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου θέρμανσης) και ελαιολιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με εκτιμώμενη αξία 489.775,94 ευρώ με Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ηρ. Κωνσταντινίδης (Π.Ε. Δράμας).

Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Νο1 / 14-2-2024 διενέργειας αποσφράγισης των (υπό)φάκελων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και των (υπό)φακέλων

«Οικονομικής Προσφοράς» του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών άνω των ορίων με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων βατότητας από χιονοπτώσεις – θεομηνίες – κατολισθήσεις – φυσικές καταστροφές – εκτάκτων επικίνδυνων βλαβών και κοπής βλάστησης στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Έβρου», συνολικού προϋπολογισμού 1.999.996,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου)Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2024, των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης, καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης).

Σχετικά άρθρα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Super User

Νομοθεσία και πρόγραμμα ενδιάμεσων εκπτώσεων ανά περιφερειακή ενότητα

Super User

Έτοιμη η Κ.Υ.Α. για δημιουργία αποτεφρωτηρίων

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies