INDEXANTHI.GR
Αυτοδιοίκηση

Αιτήσεις για χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου στον δήμο Μύκης

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Μύκης θα προχωρήσει στην χορήγηση οκτώ αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου β΄ σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με αριθμό 88076/27-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ12ΟΡ1Υ-ΡΚ9). Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους στον δήμο θα γίνεται μέχρι 31η Ιανουαρίου 2014.

Δικαιούχοι

Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής όπου κατοικεί ο ενδιαφερόμενος.

Οι άδειες υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου εκδίδονται πλέον από τον δήμο στον οποίο διαμένει ο δικαιούχος. Για άδειες τύπου α΄ διατηρείται η πανελλήνια εμβέλεια, όπως προβλεπόταν από το ν.2323/1995 (145 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ για άδειες τύπου β΄ η δραστηριότητα μπορεί να ασκείται μόνο μέσα στα όρια του δήμου που εκδίδει την άδεια.

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ισχύουν για μία τριετία.

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.

β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών-συνταξιούχων που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος. Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων υπηρεσιών (δήμων-κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.

γ) Δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς.

Οι διαθέσιμες ανά κατηγορία άδειες χορηγούνται με απόφαση τού κατά τόπο αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου, σε ανέργους και δικαιούχους άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Από τις χορηγούμενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών:

α. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί

β. μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα

γ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α’ 82)

δ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα

ε. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

στ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλλινοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο

ζ. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι Rom που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας

η. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση. Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως την ίδια ημέρα. Στις κληρώσεις που διενεργούνται από τους δήμους, παρίσταται υπάλληλος της οικείας Π.Ε. με βαθμό Α΄. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται μόνο με την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου αυτής, κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 254/05, είναι τα εξής:

Αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της.

Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος:

Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος και την κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν.3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:

(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί

(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα

(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Φ.Ε.Κ. 82A΄)

(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα

(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο

(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι Rom που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους κατά την έκδοση της άδειας

Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία:

1) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47 Α) και 1642/1986 (125 Α)

2) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν

3) βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών

4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του και επιδεικνύει:

την άδεια κυκλοφορίας και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητα

βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών.

Λειτουργία κινητών καντινών

Για τη λειτουργία κινητής καντίνας, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτείται έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης. Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα. Για τη λειτουργία της κινητής καντίνας εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.

Ο Αντιδήμαρχος

Τζελάλ Γκιτριτλή

 

Σχετικά άρθρα

Δύο συνεδριάσεις για την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου

Super User

Ξεκίνησε η αποκατάσταση οδών στον οικισμό Λεύκης

Super User

Δύο οκτάμηνες θέσεις εργασίας στον δήμο Μύκης

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies