Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Τρίτης 27 Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη (παρατίθενται αυτούσια):

 1. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας)
 2. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.: “Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στη Agrotica 2022” δια της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας, προϋπολογισμός 2.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ι. Σαρίγκολη (Π.Ε. Δράμας)
 3. Εισήγηση για την έγκριση κινήσεων του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Δράμας, με αριθμό ΚΗΥ 9430 κατά τις εργάσιμες και μη ημέρες και ώρες, εντός και εκτός Π.Ε. Δράμας για τις τακτικές & έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Μπουραζάνη (Π.Ε. Δράμας)
 4. Εισήγηση για την έγκριση του τριμηνιαίου προγραμματισμού των αναγκαίων τακτικών κινήσεων των οχημάτων της Διεύθυνσης τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας
 5. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού II Διαγωνισμού, κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού στο ΒΙ.ΠΑ. Προσοτσάνης», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 6. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Υγειονομική αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων γενικού νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας», προϋπολογισμού μελέτης 2.000.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Α. Κεφαλίδου (Π.Ε. Δράμας)
 7. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας)
 8. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Της διακήρυξης και προκήρυξης διαγωνισμού και Β) Της συγκρότησης Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου «Καθαρισμός της κεντρικής τάφρου και των συμβαλλουσών τάφρων της περιοχής των Τεναγών Φιλίππων του Νομού Καβάλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 9. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας)
 10. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ.: 512/2021 (ΑΔΑ:Ψ7Χ87ΛΒ-Ν53) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ
 11. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ.: 155/2022 (ΑΔΑ:ΨΠΧΨ7ΛΒ-4ΜΠ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Π. Δουμπά (Π.Ε. Ξάνθης)
 12. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου, έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού καθώς και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2022. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου)
 13. Εισήγηση για την έγκριση της ματαίωσης διενέργειας δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας «Εκμίσθωσης ακινήτου του πρώην Φυλακίου Ε.Φ.44 επί της Ελληνοβουλγαρικής Μεθορίου (περιοχής Ζώνης Ν. ΈΒρου)» και την επανάληψη αυτής με τους ίδιους όρους. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου)
 14. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ευγενικού-Λεπτής» προϋπολογισμού 4.275.000,00 ευρώ, αναδόχου «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ» με αναθεώρηση
 15. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης και της επιτροπών του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του έργου «Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης της παροχής, της στάθμης και της επιφανειακής ταχύτητας του νερού στο φράγμα του ποταμού Άρδα», προϋπολογισμού 56.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου)
 16. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης, καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης)
 17. Εισήγηση για την έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2022. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Χ. Αρμεντζίδης (Π.Α.Μ.Θ.)
 18. Εισήγηση για την έγκριση έγκριση – εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Επετειακές Εκδηλώσεις έτους 2022», με την επιμέρους δράση: «Από τον Θρίαμβο και την Καταστροφή στην Αναγέννηση» στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Κομοτηνής, δια της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης, προϋπολογισμού 18.600,00 ευρώ (μέγιστου προϋπολογισμού όλων των Επετειακών Εκδηλώσεων 74.000 ευρώ με Φ.Π.Α.). (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Γ. Τσακίρης (Π.Α.Μ.Θ.)
 19. Εισήγηση για την έγκριση κίνησης του ΚΗΥ 7280 Υπηρεσιακού αυτοκινήτου για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2022. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Δ. Καραλή (Π.Α.Μ.Θ.)
 20. Εισήγηση για την έγκριση του τριμηνιαίου προγραμματισμού των αναγκαίων τακτικών κινήσεων του οχήματος ΚΗΗ 5256, το οποίο ανήκει στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ)
 21. Εισήγηση για την έγκριση έγκριση – οριστική παραλαβή της μελέτης «Εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης (σε στάδιο Οριστικής μελέτης) στην περιοχή Πλατανίτη για την αντιμετώπιση του προβλήματος διάβρωσης της ακτής από το σημείο Χ1=622300, Υ1=4528174 έως το σημείο Χ2=624362, Υ2=4527125», με συμβατικό αντικείμενο 27.775,28 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Β. Παπαθεοδώρου (Π.Ε. Ροδόπης)
 22. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ σε ασκηθείσα αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής
 23. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ σε ασκηθείσα αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ε. Τζιαμπάζη (Π.Α.Μ.Θ.)
 24. Εισήγηση για την έγκριση των κινήσεων των οχημάτων ευθύνης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Α.Μ.Θ. για την περίοδο Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2022. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Χουβαρδάς (Π.Α.Μ.Θ.)
 25. Εισήγηση για την έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πλυμένου άλατος αποχιονισμού για την χειμερινή περίοδο 2022-2023», προϋπολογισμού 30.510,00 ευρώ με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Επισκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση του Έργου 2012ΕΠ03100000)», με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531», Υποέργο: «Στοιχειώδης Συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης ετών 2021-2022». (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Βλάχος (Π.Ε. Ροδόπης)
 26. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Της διενέργειας της Δράσης του ΕΠΔ της ΠΜΘ με κωδικό 210002006, συνολικό προϋπολογισμό 279.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και τίτλο «Σχέδιο Ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας πρωτογενούς τομέα στην ΠΑΜΘ, Βελτίωση μεθόδων παραγωγής και Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων προώθησης και εμπορίας προϊόντων αγροτικής προέλευσης» με σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, Β) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υπογραφή της, καθώς και κάθε άλλου σχετικού αναγκαίου εγγράφου και Γ) Τον ορισμό μελών που θα συμμετέχουν στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης και τον ορισμό επιστημονικού υπευθύνου εκ μέρους της ΠΑΜΘ. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Κολάτσος (Π.Α.Μ.Θ.)
 27. Εισήγηση για την έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των σχετικών Διαταγών Πορείας / Δελτίων Κίνησης των κρατικών αυτοκινήτων, των οποίων πρώτος χρήστης είναι η ΔΑΟΚ Έβρου. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Ξανθόπουλος (Π.Ε. Έβρου)
 28. Εισήγηση για την έγκριση ή μη της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς από αγωγή της μονοπρόσωπης ΕΠΕ με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ Δ. ΜΑΡΚΟΣ» κατά της ΠΑΜΘ. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου)
 29. Εισήγηση για την έγκριση της αναπροσαρμογής του συμβατικού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Ροδόπης με Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης ΕΔΧ – ΤΑΞΙ λόγω αλλαγής του κομίστρου και την τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Χ. Αρμεντζίδης (Π.Α.Μ.Θ.)
 30. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ.
 31. Επικύρωση πρακτικών της 29 ης , 30ης , 31ης , 32ης , 33ης , 34ης και 35ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2022. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής).

Related posts

Κατάφεραν να κάνουν ουραγό τη χώρα και στον πολιτιστικό τουρισμό!

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Δείτε περισσότερα