XanTheater

 • Πέρασαν τόσες μέρες και καμία κίνηση για τα αδέσποτα της Σάρδεων! Τι χρεία άλλων μαρτύρων έχουμε για το πού είναι... εγγεγραμμένοι οι δημότες αυτής της πόλης;
 • Πώς κατάντησε έτσι αυτή η πόλη...
 • Άθλια "πολεμικά" δημοσιεύματα για τον θάνατο του Έλληνα πιλότου αναπαρήχθησαν άκριτα(;) και από ξανθιώτικα μέσα ενημέρωσης
 • Δηλαδή πόσες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν με "δείγματα, έντυπα κλπ." και με "φυσική παρουσία εκπροσώπων τους" σε ένα περίπτερο δώδεκα τετραγωνικών μέτρων;
 • Προς δήμο Ξάνθης (αλλά και άλλους εγγράμματους): Πόλη με κεφαλαίο το αρχικό είναι μόνο η Κωνσταντινούπολη για τους γνωστούς ιστορικούς λόγους. Όλες οι άλλες γράφονται με μικρό (πεζό), της Ξάνθης μη εξαιρούμενης
 • ...κι όποιος γουστάρει, εισβάλει σε όποιες σελίδες του facebook (άλλων) βρει μπροστά του και διαφημίζει την πραμάτεια του. Σχετική ή άσχετη, ενδιαφέρουσα ή παγερά αδιάφορη, ορθογραφικά σωστή ή για γέλια

Myblogs.gr

Νίκος

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Πέμπτη 12 Απριλίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαέξι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Δράμα - Δραμοινογνωσία - ετήσιος θεσμός με κεντρικό άξονα τον οίνο και τη γαστρονομία της περιοχής» που θα πραγματοποιηθεί από 20 ως 27 Μαΐου, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, της Π.Α.Μ.-Θ. διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας
 2. Έγκριση δαπανών έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 3. Έγκριση του πρακτικού 2/2018 της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή των συμβάσεων και ως τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018»
 4. Έγκριση α) Των όρων ανάθεσης β) Της διακήρυξης και περίληψης δημοπρασίας και γ) Της συγκρότησης επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη δημοπράτηση μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων του έργου «Επισκευή-συντήρηση των υπ' αριθμούς 8 και 9 επαρχιακών οδών της Π.Ε. Καβάλας»
 5. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στην υπ' αριθμό 2 εθνική οδό» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 71.500,00 ευρώ
 6. Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια της διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση οδοφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 72.000,00 ευρώ
 7. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 8. Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμό 46/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 9. Έγκριση α. Του σχεδίου διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας (υποέργου) «Προμήθεια πινακίδων και υλικών οδοσήμανσης Π.Ε. Ξάνθης» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» με Κ.Α.Ε. 2013ΕΠ03100002 της Σ.Α.Ε.Π. 031, προϋπολογισμού 74.375,20 ευρώ με Φ.Π.Α. και β. Συγκρότησης ετήσιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς προμηθειών που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης
 10. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 11. Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμό 178/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 12. Έγκριση πρακτικού No1 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Α.Μ.-Θ. - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου για χρονική περίοδο ενός έτους, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.400,00 ευρώ
 13. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Έβρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «Ι.Ε.Π.Υ.A Lions Security I.K.E.» κατά α) Της υπ’ αριθμό 21147/16-11-2017 απόφασης συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, β) Των υπ’ αριθμούς 629/2017 και 699/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και γ) Κάθε άλλης συναφούς, που αφορά σε διαγωνισμό για τη φύλαξη του κεντρικού κτιρίου στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου
 14. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής επί αιτήσεων ακύρωσης των Ιωάννη Λασκαράκη και Μαριάνθης Λασκαράκη κατά της υπ' αριθμό ΔΠΧΣ 2598/11-08-2015 απόφασης περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. με θέμα «Κύρωση της υπ' αριθμό 9/2013 πράξης τακτοποιήσεως τυφλών οικοπέδων δια ανταλλαγής ίσων εδαφικών τμημάτων και προσκύρωσης-τακτοποίησης οικοπέδου στο Ο.Τ. 109 στον οικισμό Παληό Καβάλας»
 15. Έγκριση του πρακτικού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», υποέργο «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Α.Μ.-Θ., αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 80.645,16 ευρώ
 16. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων της Π.Α.Μ.-Θ.