XanTheater

 • Ένα εξαίσιο κείμενο ξανθιώτισσας προς υποψήφιους των δημοτικών εκλογών
 • Τώρα επισημαίνουν όλοι (μα όλοι, ακόμη και οι αμίλητοι των τελευταίων χρόνων) κάθε λακκούβα και κάθε ατέλεια της πόλης
 • Για γέλια και για κλάματα: Σιωπή ή μετρημένες κουβέντες ολόκληρων χρόνων μετατράπηκαν σε φλογερό ενδιαφέρον και βομβαρδισμό ιδεών και προτάσεων!
 • ...και ξαφνικά εμφανίζονται από το πουθενά διάφοροι απίθανοι και... πιθανοί τύποι φωνάζοντας "φύγετε όλοι, ήρθαμε εμείς και θα κάνουμε τους δήμους της Ξάνθης παραδείσους"!
 • Δεν έχουν ώρα ανάρτησης (πονηρά σκεπτόμενοι), γράφουν όμως "συμβαίνει αυτή την ώρα"! Κι ο αναγνώστης συγχύζεται (και με τις δύο έννοιες της λέξης)...
 • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Πέμπτης 2 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση δαπανών έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Έγκριση ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018 της Π.Ε. Καβάλας
 3. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. - Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Γεωργίου Ιωαννίδη κατά της Π.Α.Μ.-Θ. που αφορά χορήγηση χρήσης γης
 4. Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 620.000,00 ευρώ
 5. Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση-βελτίωση κυκλοφοριακής ικανότητας της συμβολής αγροτικής οδού με την επαρχιακή οδό Θάσου στην περιοχή Γκιόλα» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 600.000 ευρώ
 6. Έγκριση α) Των όρων ανάθεσης β) Της διακήρυξης και περίληψης δημοπρασίας και γ) Της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση με συνοπτικό διαγωνισμό των υπηρεσιών «Αποχιονισμός και εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων κάτω από στηθαία στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Καβάλας»
 7. Έγκριση α) Των όρων ανάθεσης β) Της διακήρυξης και περίληψης δημοπρασίας και γ) Της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση με συνοπτικό διαγωνισμό των υπηρεσιών «Αποχιονισμός και εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων κάτω από στηθαία στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Θάσου»
 8. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 9. Έγκριση του πρακτικού 1, του συμπληρωματικού πρακτικού του και του πρακτικού 2, σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των (υπό)φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς καθώς και των (υπό)φακέλων των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της Π.Ε. Ξάνθης για τα έτη 2019 και 2020 σύμφωνα με την 1/2018 διακήρυξη της Π.Ε. Ξάνθης
 10. Έγκριση των όρων της διακήρυξης και του πρακτικού κληρώσεων για τις επιτροπές αξιολόγησης και ενστάσεων για τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης με προϋπολογισμό 31.700,00 ευρώ
 11. Γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.-Θ. με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Νέστος Ξενοδοχειακή Τουριστική και Γενικών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 12. Γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, έφεσης κατά της υπ’ αριθμό 226/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης που αφορά στην εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 13. Έγκριση του σχεδίου διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας και της συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.-Θ.», υποέργου «Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Ε.Ο. 7 - οδικοί κόμβοι Κρεμαστής» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 69.000,00 ευρώ
 14. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου, έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018
 15. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 721/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 16. Γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, έφεσης κατά της υπ’ αριθμό 190/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής που αφορά εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 17. Έγκριση α) Των όρων της διακήρυξης και της περίληψης αυτής περί της διενέργειας ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής) ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ γ. αρθρ. 5 Ν.4412/16) σχετικά με την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης για τα σχολικά έτη 2018-2019 (περίοδος από 1/1/2019), 2019-2020 και 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού 5.022.821,35 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και Φ.Π.Α.» και β) Της συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων αυτής
 18. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών και άλλων υπηρεσιών για τη Π.Ε. Ροδόπης και την Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. στην έδρα της, για το έτος 2018 και αναπλήρωσης
 19. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Next Com - Υψηλής Τεχνολογίας Εμπορίου - Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.» που αφορά εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 20. Έγκριση του 2ου πρακτικού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ροδόπης και της Π.Α.Μ.-Θ. έτους 2018» προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ
 21. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και στην κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση και αποκατάσταση του μητροπολιτικού μεγάρου Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής» υποέργο «Αναβάθμιση και αποκατάσταση του μητροπολιτικού μεγάρου Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής (ανακατασκευή και προσθήκη κατ’ επέκταση)» προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α 1.088.709,68 ευρώ
 22. Έγκριση του από 26-7-2018 πρακτικού αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000), υποέργο «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του 2017 στην ιρλανδική διάβαση του ποταμού Λίσσου στην περιοχή Ιμέρου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 110.000,00 ευρώ
 23. Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών και του ορισμού επιτροπής διαγωνισμού και ενστάσεων για την «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης έτους 2018» προϋπολογισμού 74.276,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του υποέργου «Στοιχειώδης συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2017-2018» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της Σ.Α.Ε.Π. 531
 24. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.-Θ.