XanTheater

 • "Η πολλή αγάπη βλάπτει" ενίοτε και τις πόλεις. Απόδειξη η κατάσταση της Ξάνθης, που ανά τετραετία-πενταετία εμφανίζονται πολλοί που τη λατρεύουν...
 • Ήταν ολοφάνερα πρωταπριλιάτικο
 • Συνεχίζονται και πυκνώνουν οι "βομβαρδισμοί"
 • Ένα εξαίσιο κείμενο ξανθιώτισσας προς υποψήφιους των δημοτικών εκλογών
 • Δεν έχουν ώρα ανάρτησης (πονηρά σκεπτόμενοι), γράφουν όμως "συμβαίνει αυτή την ώρα"! Κι ο αναγνώστης συγχύζεται (και με τις δύο έννοιες της λέξης)...
 • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

Νίκος

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Τετάρτης 24 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Έγκριση δαπανών έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 3. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης, διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και έγκριση ανακλήσεων ποσών που δεν θα χρησιμοποιηθούν
 4. Έγκριση πρακτικού 3 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για τα έτη 2019 και 2020 κατά την 01/2018 διακήρυξη (Α.Δ.Α.:ΨΟΤΒ7ΛΒ-ΛΧ2)
 5. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης της Άννας Συκούδη κατά της Π.Α.Μ.-Θ. και κατά α. Της με αριθμό 13710/1994 απόφασης του νομάρχη Καβάλας και β. Της με αριθμό 7978/3-8-1995 έκθεσης της επιτροπής της νομαρχίας Καβάλας για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων στην περιοχή «Χρυσή Αμμουδιά» του δήμου Θάσου
 6. Έγκριση α. Του σχεδίου της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού β. Της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και επιτροπής ενστάσεων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας (υποέργο) με τίτλο «Μεταφορά μη εμπορεύσιμου αλατιού στην Π.Ε. Ξάνθης» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.-Θ.» (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της Σ.Α.Ε.Π. 531 και προϋπολογισμό 2.335,16 ευρώ
 7. Έγκριση σχεδίου διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας ενός αλατοδιανομέα για το μηχάνημα έργου ΜΕ 89601 της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Ξάνθης» με Κ.Α.Ε. 2311.1739.0001, τακτικός προϋπολογισμός 2018 της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Ξάνθης, προϋπολογισμού 35.263,96 ευρώ με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου, έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου
 9. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί) για το σχολικό έτος 2018-2019, προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. 7.041,10 ευρώ
 10. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχων νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί) για το σχολικό έτος 2018-2019, προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. 15.536,64 ευρώ
 11. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου νέου δρομολογίου «Λάκκωμα-Χώρα» μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί) για το σχολικό έτος 2018-2019, προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. 4.121,04 ευρώ
 12. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, καθώς και ορισμός επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση στέψης και πρανών κυρίως αναχώματος Φερών δήμου Αλεξανδρούπολης 2018» με προϋπολογισμό 800.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις που βαρύνουν το ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57200002 «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥπΥΜεΔι (Μελέτες – τεχνικοί σύμβουλοι - απαλλοτριώσεις)» της Σ.Α.Ε. 572 του Π.Δ.Ε. του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 13. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ενίσχυση αναχωμάτων με λιθορριπές και σαραζανέτ περιοχής Φερών δήμου Αλεξανδρούπολης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, της πράξης «Cross border planning and infrastructure measures for flood protection, Flood protection – 5b» με προϋπολογισμό 525.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το «InterReg V – A Greece-Bulgaria 2014-2020» με κωδικό έργου 2017ΕΠ23160019 της Σ.Α.Ε.Π. – 231/6, για το ποσό των 400.000,00 ευρώ και από τις πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.-Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014Ε.Π.53100005 της Σ.Α.Ε.Π. 531 για το ποσό των 125.000,00 ευρώ
 14. Έγκριση των όρων διακήρυξης με τη προσφυγή στη ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κατά το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και ορισμός επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κόμβων του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου (Κ.Ε.181003000)» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 204.000,00 ευρώ χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Α.Μ.-Θ., ειδικού Φορέα Κ.Α.Ε. 4071.9781.0011 οικονομικού έτους 2018
 15. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή καθώς και ορισμού επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση φθορών στα πρανή του κυρίως αναχώματος ποταμού Έβρου στα αγροκτήματα Αμορίου, Κισσαρίου, Λαβάρων και Λυκόφης», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 970.000,00 ευρώ
 16. Έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 17. Έγκριση α. Των όρων της διακήρυξης και της περίληψης αυτής περί της διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής) ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ γ. άρθρο 5 Ν.4412/16) σχετικά με την «Προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορικής Και Επικοινωνιών) της Π.Α.Μ.-Θ. έτους 2018» συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 275.600,00 ευρώ και β. Της συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων αυτής
 18. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής επί αιτήσεως ακυρώσεως του Δημητρίου Πρέντζα, ιδιόκτητη ατομικής επιχείρησης με το δ.τ. «Air1-Εκμετάλλευση ελικοπτέρων» κατά της Π.Α.Μ.-Θ.
 19. Έγκριση του 19ου και 20ου πρακτικών εκτίμησης ζημιών που έγιναν λόγωτου έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» συνολικού ποσού 77.655,30 ευρώ
 20. Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας της προκήρυξης σύμβασης και του ορισμού επιτροπής διαγωνισμού για την «Οριστική μελέτη δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιασίου» προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 1.484.716,29 ευρώ
 21. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 995/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 22. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 996/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 23. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.-Θ.