Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης εκδόθηκε ανακοίνωση αναφορικά με την παράταση πληρωμής των οφειλών των κτηνοτρόφων για τις κατανεμηθείσες βοσκήσιμες γαίες των ετών 2016 και 2017, καθώς και πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ως εξής:

Παράταση πληρωμής των οφειλών των κτηνοτρόφων για τις κατανεμηθείσες βοσκήσιμες γαίες των ετών 2016 και 2017 μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου του 2018

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμό 2056/140051/29-12-2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4642 Β’ 2017) που αφορά σε τροποποίηση της υπ’ αριθμό 1332/93570/ 23-08-2016 (Β’  2848) «Διαδικασίας μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών - συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης»  απόφασης του ΥπΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την εν λόγω τροποποίηση προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 και την κατανομή του έτους 2017, καταβάλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Στη περίπτωση μη καταβολής του ποσού, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφέρειας προχωρά στη σύνταξη χρηματικού καταλόγου, ο οποίος συνοδεύεται από περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης Οφειλής και τον αποστέλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 «Περί κώδικος εισπράξεως δημοσίων εσόδων (Α’ 90), όπως ισχύει».

Μετά τα παραπάνω καλούνται οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. να μεριμνήσουν για την έγκαιρη καταβολή του μισθώματος βοσκοτόπων των που τους κατανεμήθηκαν για τα έτη 2016 και 2017 έως και τις 15/02/2018. Τέλος, για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα οφειλόμενα ποσά, τον τραπεζικό λογαριασμό κατάθεσης και τη διαδικασία ενημέρωσης των υπηρεσιών για την διεκπεραίωση της πληρωμής, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες υπάγονται.

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Δράση 10.1.04«Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμό 2175/28-12-2017 (Α.Δ.Α.: Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων που αφορά στο μέτρο 10 - δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Π.Α.Α. 2014-2020. Επισημαίνεται ότι η δράση 10.1.04 του Π.Α.Α. είναι προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων ευρώ και εφαρμόζεται σε τριάντα καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής (περιοχές παρέμβασης) οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και περιγράφονται στην πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, πρέπει να είναι κάτοχοι αρδευόμενης γεωργικής έκτασης και να καλλιεργούν αροτραίες καλλιέργειες (δέσμευση Α, Β και Δ) ή συγκεκριμένες μόνιμες καλλιέργειες ανά περιοχή παρέμβασης (δέσμευση Γ).

Στόχοι της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Οι αιτήσεις στήριξης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιανουαρίου έως και 16 Φεβρουαρίου 2018, μέσω του πληροφοριακού συστήματος στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/. H εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/. Εγχειρίδια οδηγιών για την εγγραφή και τη συμπλήρωση-υποβολή της αίτησης στήριξης θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στους ανωτέρω ιστότοπους. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από τις 28 Δεκεμβρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ιστότοπο www.agrotikianaptixi.gr και στον ιστότοπο της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. (www.pamth.gov.gr) ολόκληρο το κείμενο της με αριθμό 2175/28-12-2017 πρόσκλησης (Α.Δ.Α.: Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε), ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas