XanTheater

 • "Φίδι στα καμαρίνια του ανοιχτού δημοτικού θεάτρου Ξάνθης" λέει είδηση της 1ης Αυγούστου. Πού είναι το περίεργο;
 • Το... καλοκαιράκι φέρνει συνεχείς αναβολές συνεδριάσεων δημοτικών οργάνων σε δήμους της Π.Ε. Ξάνθης
 • Η ρήση "δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται" βρήκε εφαρμογή (και) στον ΣυΡιζΑ Ξάνθης
 • Δεν έχουν ώρα ανάρτησης (πονηρά σκεπτόμενοι), γράφουν όμως "συμβαίνει αυτή την ώρα"! Κι ο αναγνώστης συγχύζεται (και με τις δύο έννοιες της λέξης)...
 • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

Νίκος

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.30) της Πέμπτης 4 Απριλίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκατέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμό 245/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 3. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης του έργου «Συντήρηση-ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού Νο1 Δράμας-Αμφίπολης από είσοδο Κουδουνιών ως έξοδο Μαυρολεύκης» προϋπολογισμού 325.000,00 ευρώ
 4. Έγκριση δαπανών έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 5. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 6. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου, έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου
 7. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί) για το σχολικό έτος 2018-2019, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.298,50 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής για την ολοκλήρωση διενέργειας δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κόμβων του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου (Κ.Ε. 181003000)» με CPV 50232000-0 (Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 80,102,84 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση α. Ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 και β. Δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 10. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔηΣ και της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για το υποέργο “Συντήρηση επαρχιακής οδού Οργάνης-Μυρτίσκης” προϋπολογισμού 360,000,00€
 11. Έγκριση π0ρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τον "Ανοικτό, μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής) ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων (παρ. γ' άρθρο 5 Ν.4412/16)" για το “Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων οστράκων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα”, στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Π.Δ.Ε. 2018, Σ.Α.Ε.Π.-031, 2018ΕΠ03100025) κατά την 1/2018 διακήρυξη, Α/Α συστήματος: 67630
 12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον Σύλλογο Ποντίων Ροδόπης "Τραπεζούντα" στη δράση με τίτλο "Παρχάρια 2019"» που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου στην περιοχή του οχυρού Νυμφαίας δήμου Κομοτηνής, Ε.Φ. 0072, Κ.Α.Ε. 0844.0001
 13. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της οικονομικής επιτροπής από τη συνεδρίαση
 14. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ-Θ.

 

Καλαϊδόπουλος