Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.30) της Τετάρτης 3 Ιουλίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαεννιά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Εισήγηση για α. Ακύρωση της υπ’ αριθμό 268/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και β. Εκ νέου έγκριση α) του σχεδίου της διακήρυξης β) του σχεδίου της προκήρυξης γ) του σχεδίου της περίληψης διακήρυξης και δ) της σύστασης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συμπλήρωση - έλεγχος - επισκευή μέτρων πυροπροστασίας και ανακατασκευή WC κοινού Δικαστικού Μεγάρου Δράμας» προϋπολογισμού 257.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., λόγω της τροποποίησης των πρότυπων διακηρύξεων και της έκδοσης νέων πρότυπων διακηρύξεων
 3. Έγκριση α. Του σχεδίου της διακήρυξης β. Του σχεδίου της προκήρυξης, Γ. Του σχεδίου της περίληψης διακήρυξης και Δ. Της σύστασης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση λιμνοδεξαμενής Τ.Ο.Ε.Β. Ρέμβης Π.Ε. Δράμας» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση δαπανών έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 5. Έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019
 6. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Κεραμουργεία Βορείου Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» κατά της υπ’ αριθμό 2345/12-06-2018 απόφασης που αφορά στην επιβολή προστίμου για μη τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων
 7. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Κεραμουργεία Βορείου Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» κατά της υπ’ αριθμό 745/05-04-2018 απόφασης που αφορά στην επιβολή προστίμου για μη τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων
 8. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 9. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου, έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019
 10. Έγκριση α. Ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 και β. Δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή και συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης στην εκδήλωση με τίτλο "Φεστιβάλ Νεολαίας 2019"» στις 31 Ιουλίου 2019 στην πλατεία Ειρήνης στην Κομοτηνή
 12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή και συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδίτη στην εκδήλωση με τίτλο "Αναβίωση εθίμου - Γάμος στη Φρυγία"» στις 8 Σεπτεμβρίου 2019 στον οικισμό Ροδίτη δήμου Κομοτηνής
 13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Γρατινής στην εκδήλωση με τίτλο «Γρατίναια 2019» που θα πραγματοποιηθεί από 18 ως 24 Αυγούστου 2019 στον οικισμό Γρατινής δήμου Κομοτηνής Ροδόπης
 14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή και συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Θρακών Κομοτηνής της εκδήλωσης με τίτλο "Σεργιάνι στην παράδοση" στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής
 15. Έγκριση α. Των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη "Μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. στη δράση «Συμμετοχή στην έκθεση "Anuga" 2019 - Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 5-9/10/2019 στην Κολονία Γερμανίας»" η οποία είναι ενταγμένη στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης με Ε.Φ. 0071 Κ.Α.Ε. 9899.0003 με προϋπολογισμό και πίστωση 35.000,00 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. β.1. Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη "Μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. στη δράση «Συμμετοχή στην έκθεση "Anuga" 2019 - Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 5-9/10/2019 στην Κολονία Γερμανίας» η οποία είναι ενταγμένη στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης με Ε.Φ. 0071 Κ.Α.Ε. 9899.0003 με προϋπολογισμό και πίστωση 35.000,00 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. β.2. Της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για τον άνω διαγωνισμό και β.3. Της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για τον άνω διαγωνισμό
 16. Έγκριση 1ου πρακτικού για την «Προμήθεια καυσίμων για τη λειτουργία των μηχανημάτων-οχημάτων αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης (στις δεξαμενές της υπηρεσίας) έτους 2019-2020» προϋπολογισμού 26.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 17. Έγκριση του από 19-6-2019 Πρακτικού I (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς) και του από 25-6-2019 Πρακτικού ΙΙ (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) για την επιλογή προσωρινών αναδόχων του υποέργου «Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε ποταμούς και ρέματα αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2018-2019 που αφορά στο 1ο συνεργείο» προϋπολογισμού 195.820,80 ευρώ με Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. με αρ. εναρ. 2014ΕΠ53100005 της Σ.Α.Ε.Π. 531
 18. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της οικονομικής επιτροπής από τη συνεδρίαση
 19. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.-Θ.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas