Πραγματοποιείται το πρωί (10.00) της Τρίτης 9 Ιουλίου 2019 στο ξενοδοχείο "Astir Egnatia" της Αλεξανδρούπολης η πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020".

Στη συνεδρίαση θα ανακοινωθούν στοιχεία για την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος της Π.Α.Μ.-Θ., θα εξεταστεί η πορεία υλοποίησης επιμέρους αναπτυξιακών στρατηγικών και θα γίνει παρουσίαση επιλεγμένων έργων και δράσεων που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση. Παράλληλα, θα τεθούν ζητήματα σχετικά με την εξέλιξη του Ε.Σ.Π.Α. σε επίπεδο χώρας και θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του Ε.Σ.Π.Α., εκπρόσωποι αρχών, ειδικών υπηρεσιών, επιτελικών δομών υπουργείων και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόγραμμα

 • 09.30-10.00: Προσέλευση
 • 10.00-10.15: Χαιρετισμοί
 • 10.15-10.20: έγκριση ημερήσιας διάταξης και πρακτικών 4ης συνεδρίασης επιτροπής παρακολούθησης
 • 10.20-10.50: Εισήγηση προέδρου της επιτροπής παρακολούθησης - Χρ. Μέτιος, περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
 • 10.50-11.10: Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και ενημέρωση σχετικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων του προγράμματος - Β. Πιτσινίγκος, προϊστάμενος Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Α.Μ.-Θ.
 • 11.10-11.25: Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της εξειδίκευσης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και της μεθοδολογίας αξιολόγησης και κριτηρίων επιλογής πράξεων - Π. Κουδουμάκης, Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Α.Μ.-Θ.
 • 11.25-11.40: Ενημέρωση σχετικά με την ετήσια έκθεση υλοποίησης του 2018 του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» -Π. Κουδουμάκης, Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Α.Μ.-Θ.
 • 11.40-11.55: Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης της στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση - Ι. Κεσανλής, Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Α.Μ.-Θ.
 • 11.55-12.10: Στρατηγικές για τη χωρική ανάπτυξη - Παρουσίαση σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης δήμου Αλεξανδρούπολης - Γ. Κουκουράβας, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης δήμου Αλεξανδρούπολης
 • 12.10-12.30: Στρατηγικές για τη χωρική ανάπτυξη - Παρουσίαση επιλεγμένων δράσεων αρμοδιότητος υπουργείου Πολιτισμού που υλοποιούνται στην Π.Α.Μ.-Θ., ενταγμένες στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Τουρισμού-Πολιτισμού της πολιτιστικής διαδρομής Εγνατίας οδού - Δ.Τερζοπούλου, προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου - Χ. Καραδήμα, προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης - Κ. Καλλιντζή, προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης
 • 12.30-12.45: Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» - Ι. Παπούδης, Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Α.Μ.-Θ.
 • 12.45-13.00: Διάλλειμα
 • 13.00-13.40: Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζοντίων θεμάτων - Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του Ε.Σ.Π.Α. (οικονομική πρόοδος, ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής, θεματικοί στόχοι, θεματική συγκέντρωση) - Διαδικασία κατανομής αποθεματικού επίδοσης - Παρουσίαση για τις βασικές δράσεις του Ε.Κ.Τ. στο σύνολο των Π.Ε.Π. - Συνοπτική ενημέρωση για τους κοινούς δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων Ε.Κ.Τ. - Συνοπτική ενημέρωση για τις ενέργειες αξιοποίησης υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας του Ο.Π.Σ. με τα πληροφοριακά συστήματα των διοικητικών πηγών - Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και συνοπτική παρουσίαση της 1ης εγκυκλίου σχεδιασμού 2021-2027
 • 13.40-13.45: Άλλα θέματα
 • 13.45-14.10: Τοποθετήσεις εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • 14.10-14.50: Τοποθετήσεις λοιπών μελών Επιτροπής Παρακολούθησης
 • 14.50-15.00: Συμπεράσματα - Αποφάσεις 5ης συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas