XanTheater

 • Είναι μακράν η πιο κακοφωτισμένη πόλη
 • Έσπευσαν να γράψουν οι... γνωστοί (αργυρώνητοι και τζαμπατζήδες), αλλά η πραγματικότητα τους χαστουκίζει
 • Την ημέρα και ώρα των συγκεντρώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου θεώρησε καταλληλότερη για να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης!... Τελικά τα "μάζεψε" ή το "μάζεψαν" κάποιοι
 • Κουράγιο παιδιά
 • Δεν έχουν ώρα ανάρτησης (πονηρά σκεπτόμενοι), γράφουν όμως "συμβαίνει αυτή την ώρα"! Κι ο αναγνώστης συγχύζεται (και με τις δύο έννοιες της λέξης)...
 • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

yavuz

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.30) της Πέμπτης 26 Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκατέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου «Συμπλήρωση - έλεγχος - επισκευή μέτρων πυροπροστασίας και ανακατασκευή WC κοινού δικαστικού μεγάρου Δράμας» προϋπολογισμού μελέτης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 257.000,00 ευρώ
 2. Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Επισκευή βλαβών και αντικατάσταση εξαρτημάτων των εν λειτουργία αναβατήρων και λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού έτους 2018 (χιονοδρομική περίοδος 2018-2019)» προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 59.988,70 ευρώ
 3. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου «Συντήρηση λιμνοδεξαμενής Τ.Ο.Ε.Β. Ρέμβης Π.Ε. Δράμας» προϋπολογισμού μελέτης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 100.000,00 ευρώ
 4. Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση αγροτικού κτηνιατρείου Θάσου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 35.000,00 ευρώ
 5. Έγκριση διακήρυξης και προκήρυξης διαγωνισμού για τη δημοπράτηση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου «Ασφαλτικές εργασίες στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο νήσου Θάσου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 500.000,00 ευρώ
 6. Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού της παροχής «Υπηρεσιών αποχιονισμού, αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και καθαρισμού ερεισμάτων κάτω από στηθαία στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Καβάλας 2019-2020» προσφερόμενης δαπάνης υπηρεσιών 74.331,80 ευρώ με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά στην επιβολή προστίμου για μη τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων στη «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας»
 8. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.-Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της Σ.Α.Ε.Π. 531 που κατασκευάζεται από την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «Αλέξανδρος Α.Τ.Ε.Β.Ε.»
 9. Γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμό 42/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής που αφορά στην εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών
 10. Έγκριση των όρων διακήρυξης με τη προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και ορισμός επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση βλαβών των φωτεινών σηματοδοτών οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου έτους 2019» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου της Π.Α.Μ.-Θ. (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Έβρου
 11. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού «Τεχνική υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου σε θέματα έργων και μελετών», προϋπολογισμού 56.728,35 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
 12. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της οικονομικής επιτροπής από τη συνεδρίαση
 13. Επικύρωση πρακτικών 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης, 12ης, 13ης, 14ης, 15ης, 16ης, 17ης, 18ης, 19ης, 20ης, 21ης, 23ης, 24ης, 25ης, 26ης, 27ης, 28ης, 29ης, 30ης, 31ης, 32ης και 33ης συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής έτους 2019
 14. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.-Θ.

 

zolotas
Καλαϊδόπουλος
Μπουμπούκης