XanTheater

 • Είναι μακράν η πιο κακοφωτισμένη πόλη
 • Έσπευσαν να γράψουν οι... γνωστοί (αργυρώνητοι και τζαμπατζήδες), αλλά η πραγματικότητα τους χαστουκίζει
 • Την ημέρα και ώρα των συγκεντρώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου θεώρησε καταλληλότερη για να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης!... Τελικά τα "μάζεψε" ή το "μάζεψαν" κάποιοι
 • Κουράγιο παιδιά
 • Δεν έχουν ώρα ανάρτησης (πονηρά σκεπτόμενοι), γράφουν όμως "συμβαίνει αυτή την ώρα"! Κι ο αναγνώστης συγχύζεται (και με τις δύο έννοιες της λέξης)...
 • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

yavuz

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Πέμπτης 3 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα είκοσι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση διακήρυξης, προκήρυξης, περίληψης διακήρυξης και επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από διασταύρωση με δημοτική οδό Σκαρή – Κτηνιατρείου Καλαμπακίου μέχρι σφαγεία Αγίου Αθανασίου, μήκους χιλίων μέτρων» προϋπολογισμού 85.000,00 ευρώ
 2. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2019-2020» προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση της διακήρυξης ανοικτού δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Π.Ε. Καβάλας για το έτος 2020» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.400,00 ευρώ
 4. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της ένωσης οικονομικών φορέων «Δόσιου Μαρία – "Εύεργος" Α.Ε. – Στυλιανίδης Γεώργιος» κατά της υπ’ αριθμό 177/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.-Θ. περί εγκρίσεως του πρακτικού 3 της επιτροπής διαγωνισμού της «Μελέτης ανακατασκευής κόμβων στην ΕπΟ 9» προϋπολογισμού 114.950,00 ευρώ
 5. Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας στην εθνική οδό 55» προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ και εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της οικονομικής επιτροπής σε ό,τι αφορά στην έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού αναδόχου και των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του έργου
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης για την ολοκλήρωση της προμήθειας ενός αλατοδιανομέα για το μηχάνημα έργου ΜΕ 89601 της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Ξάνθης, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 35.263,96 ευρώ
 7. Έγκριση παράτασης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τη σχολική χρονιά 2019-2020
 8. Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων, του ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής) ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης συνολικού προϋπολογισμού 86.784,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση φθορών γέφυρας του επαρχιακού οδικού δικτύου Νο 4 στην ανατολική είσοδο Φυλακτού» προϋπολογισμού 28.700,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση 1ου πρακτικού (ηλεκτρονικής αποσφράγισης/αξιολόγησης) διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση τμημάτων της Ε.Ο. 51 βορείου Έβρου» προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση του σχεδίου διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και της επιτροπής διαγωνισμού για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση επειγουσών και επικίνδυνων φθορών γέφυρας του πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Νο 6 στη Χ.Θ. 0+970 πλησίον του οικισμού Μάνδρας» προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 12. Έγκριση των όρων της διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης και της συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας, ενστάσεων και παραλαβής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση μηχανημάτων, φορτηγών και επιβατικών οχημάτων για τα έτη 2019-2020» ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 13. Έγκριση ακύρωσης εν μέρει της υπ’ αριθμό 396/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμό 1015/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. και έγκριση των όρων νέας διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, της παροχής υπηρεσιών «Επισκευή ηλεκτροκινητήρα Μ.Τ. αντλιοστασίου κεφάλης Άρδα» με προϋπολογισμό 111.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 14. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης εκτέλεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
 15. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Α.Μ.-Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών λόγω αλλαγής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τον κατώτατο μισθό και το κατώτερο ημερομίσθιο
 16. Έγκριση διακήρυξης δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου λειτουργίας κυλικείου στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης επί της οδού Φιλίππου 82 (πρώην Δ.Ε.Β.) στην Κομοτηνή
 17. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε ασκηθείσα αγωγή της Μαρίας Αγγελίδου που αφορά σύμβαση πρόσληψης υπαλλήλου
 18. Έγκριση πρακτικού αρ. 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, πρωτοκόλλου, ψηφιακών υπογραφών και υποθέσεων για παροχή ψηφιακών υπηρεσιών εντός του φορέα και προς τους πολίτες» συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.000,00 ευρώ, με αριθμό διακήρυξης 2/2019 και αριθμό Α.ΔΑ.Μ. 19PROC005259579
 19. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της οικονομικής επιτροπής από τη συνεδρίαση
 20. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.-Θ.

 

zolotas
Καλαϊδόπουλος
Μπουμπούκης