Συνεδριάζει το πρωί (10.30) της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μύκης με τα ακόλουθα οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Εισήγηση τροποποίησης σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
  2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020
  3. Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης και του ετησίου προγράμματος δράσης (προϋπολογισμός) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης τα οποία τεκμηριώνουν τα έσοδα και τα έξοδα για το οικονομικό έτος 2020
  4. Σύνταξη και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης έτους 2020
  5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων λυμάτων δήμου Μύκης»
  6. Έγκριση των νέων όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Επισκευή-συντήρηση οχημάτων δήμου Μύκης»
  7. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του έργου «Κατεπείγουσα αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Εχίνου»
  8. Έγκριση τροποποίηση της υπ' αριθμό 12347/31-12-2018 σύμβασης των αδελφών Σεφερίδη κατά το άρθρο 132.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas