INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης το μεσημέρι (12.00) της Πέμπτης 19 Ιουλίου με τα ακόλουθα είκοσι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση α) Των δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και β) Ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας
 2. Έγκριση πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων από τον κόμβο του Αίμου μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή και ασφαλτόστρωση του τμήματος αυτού μέχρι και την είσοδο του κυκλικού κόμβου»
 3. Έγκριση δαπανών του έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 4. Γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμό Μ26/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καβάλας που αφορά στην εξόφληση τιμολογίου παροχής υλικών
 5. Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εργασίες ασφαλτόστρωσης σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Καβάλας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 600.000,00 ευρώ
 6. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης, έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης ποσών των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που δεν χρησιμοποιήθηκαν
 7. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση των τριών ανακοπών του Νικολάου Τσαμαλίκου κατά της Π.Α.Μ.-Θ.
 8. Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου «Συντήρηση-καθαρισμός χειμάρρων, ρεμάτων και καναλιών για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων στην Π.Ε. Ξάνθης» του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.-Θ (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της Σ.Α.Ε.Π. 531 και προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ
 9. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της ένωσης οικονομικών φορέων «Δόσιου Μαρία – “Εύεργος” Α.Ε. – Στυλιανίδης Γεώργιος» κατά της υπ’ αριθμό 579/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής περί εγκρίσεως του νέου πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού της «Μελέτης ανακατασκευής κόμβων στην αρ. 9 επαρχιακό οδό» του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της Π.Α.Μ.-Θ./Π.Ε. Ξάνθης/Κ.Α.Π.80%/Κ.Δ. 143602017/προϋπολογισμού 114.950,00 ευρώ
 10. Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.-Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» υποέργο «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2017» με προϋπολογισμό μελέτης 399.999,99 ευρώ
 11. Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή μνημείου πεσόντων στην είσοδο του οικισμού Εχίνου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 60.000,00 ευρώ
 12. Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης μελετητή για την «Τεχνική υποβοήθηση υπηρεσιών σε μελέτες που εκπονούν με ίδια μέσα» – Επικαιροποίηση μελέτης «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ξάνθης, τμήμα από γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου – χ.θ. 5.237 έως 8.256» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 20.215,14 ευρώ
 13. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 14. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και ορισμός επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ενίσχυση αναχωμάτων με λιθορριπές και σαραζανέτ περιοχής Φερών δήμου Αλεξανδρούπολης» της πράξης «Cross Border planning and infrastructure measures for flood protection, flood protection – 5b» με προϋπολογισμό 525.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το «InterReg V – A GreeceBulgaria 2014-2020» με κωδικό έργου 2017Ε.Π.23160019 της Σ.Α.Ε.Π.-231/6 για το ποσό των 400.000,00 ευρώ και από τις πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.-Θ. (συνέχιση του έργου 2012Σ.Ε.03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της Σ.Α.Ε.Π. 531
 15. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και ορισμός επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή αρμών γεφυρών και συναρμογών στην επαρχιακή οδό 51 βορείου Έβρου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 400.000,00 ευρώ χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. – Σ.Α.Ε.Π. 931 με κωδικό έργου 2017Ε.Π.93100010
 16. Έγκριση των όρων διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης και των επιτροπών του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου «Προμήθεια μεταφερόμενων αυτόνομων αντλιών μεγάλης παροχής» του έργου «Cross border planning and infrastructure measures for flood protection (Διασυνοριακός σχεδιασμός και έργα υποδομής για την προστασία από τις πλημμύρες)» και ακρωνύμιο «Flood protection» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 250.000,00 ευρώ
 17. Έγκριση α) Των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και β) Των δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 18. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως του Δημητρίου Παγωνίδη κατά α) Της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και β) Του υπουργείου Εσωτερικών
 19. Έγκριση α) Της σύμπραξης μελετητών β) Του 1ου συγκριτικού πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και γ) Της σύναψης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της «Μελέτης υδραυλικής διευθέτησης ευρύτερης περιοχής γέφυρας Κομψάτου στον επαρχιακό δρόμο Πολυάνθου-Ιάσμου»
 20. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.-Θ.

 

0 Reviews

Write a Review

Σχετικά άρθρα

Σε “Philoxenia” και Τ.Τ.R. η Περιφέρεια Α.Μ.-Θ.

Super User

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Super User

Ο Στρατής Πλωμαρίτης αναλαμβάνει την 4η ΥΠε

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies