INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.00) της Τετάρτης 17 Απριλίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στους προσωρινούς αναδόχους της διακήρυξης 2/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για το σχολικό έτος 2018- 2019 έως 30.06.2019 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2Α του άρθρου 101 του Ν.4604/2019
 3. Έγκριση 2ου πρακτικού (δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Δράμας σχολικού έτους 2018-2019 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με τα δικαιώματα προαίρεσης 60.644,33 ευρώ με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση παράτασης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2018 της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2018-2019 έως 30.06.2019, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2β του άρθρου 101 του Ν.4604/2019
 5. Γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής κατά της από 18-03-2019 επιταγής προς εκτέλεση του Δημητρίου Καρδάρα
 6. Γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση διαφοράς της Π.Α.Μ.-Θ. με τον Γεώργιο Κεφαλά που αφορά στην εξόφληση τιμολογίου παροχής υλικών
 7. Εισήγηση για συμβιβαστική ή μη, επίλυση διαφοράς της Π.Α.Μ.-Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία «Τουριστικαί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Κληρονόμων Εμμανουήλ Παπαδογιάννη Α.Ε.» που αφορά στην εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών
 8. Εισήγηση για συμβιβαστική ή μη, επίλυση διαφοράς της Π.Α.Μ.-Θ. με τον Βασίλειο Στρινόπουλο που αφορά στην εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών
 9. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Καθαρισμός-απομάκρυνση απορριμμάτων χειμάρρου Δοξάτου από ιρλανδική διάβαση Αδριανής μέχρι γέφυρα Δοξάτου επί της Ε.Ο. Δράμας-Καβάλας» προϋπολογισμού μελέτης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 500.000,00 ευρώ
 10. Έγκριση δαπανών έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 11. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της ανακοπής ερημοδικίας της εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε. Συνεταιριστική Μαρμάρων Θάσου» κατά της υπ’ αριθμό 1194/18-12-2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά στην απόρριψη της αγωγής κατά του ελληνικού δημοσίου από την ανωτέρω εταιρεία
 12. Έγκριση χορήγησης 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αλιευτικό καταφύγιο δήμου Ορφανού (β’ φάση)»
 13. Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση τάφρων δυτικής πεδιάδας Νέστου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 245.000,00 ευρώ
 14. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 15. Έγκριση πρακτικού 2 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων της Π.Ε. Ξάνθης για τα έτη 2019, 2020 και 2021, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 487.740,00 ευρώ
 16. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Ξάνθης με λεωφορεία και ταξί για το σχολικό έτος 2018-2019
 17. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου, έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019
 18. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου “Ιωακείμειου” Γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης προϋπολογισμού 146.238,16 ευρώ με Φ.Π.Α.
 19. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «Αποκατάσταση φθορών στα πρανή του κυρίως αναχώματος ποταμού Έβρου στα αγροκτήματα Αμορίου, Κισσαρίου, Λαβάρων και Λυκόφης» CPV 45246410-0, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Σ.Α.Ε. 572 του Π.Δ.Ε. “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ΥπΥΜεΔι (μελέτες – τεχνικοί σύμβουλοι – απαλλοτριώσεις)” με Κ.Α.Ε. 2014ΣΕ57200002 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού μελέτης 782.258,06 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
 20. Έγκριση πρακτικού ολοκλήρωσης για την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και επαναπροκήρυξή του με μερική τροποποίηση των όρων του έργου «Προμήθεια μεταφερόμενων αυτόνομων αντλιών μεγάλης παροχής» (διακήρυξη Η-8608/14-10-2018) προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 21. Έγκριση δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 22. Έγκριση 1. Των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια α. Ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού β. Εξοπλισμού πληροφορικής(hardware) γ. Κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (υλικά δικτύωσης), για τις ανάγκες των μηχανημάτων και του δικτύου των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Π.Ε. Ροδόπης και επιτελικές διευθύνσεις)» με προϋπολογισμό 28.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 2. Συγκρότησης των: α. Επιτροπής διενέργειας, β. Εξέτασης ενστάσεων, γ. Παρακολούθησης και παραλαβής για τον άνω διαγωνισμό
 23. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παραγρ. 2 περιπτ. β, σημείο ββ του Ν.4412/2016), για την υλοποίηση του έργου «Πρόγραμμα παρακολούθησης τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας δίθυρων μαλακίων της Π.Α.Μ.-Θ.», των όρων της πρόσκλησης, των επιτροπών και του σχεδίου σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 155.000,00 ευρώ
 24. Έγκριση της προκήρυξης και των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων και τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου «Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε ποταμούς και ρέματα αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2018-2019 που αφορά στο πρώτο συνεργείο» συνολικού προϋπολογισμού 195.820,80 ευρώ με Φ.Π.Α.
 25. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά την εκδίκαση της προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Αφοι Γιαννακίδη Α.Ε.» κατά της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. που αφορά προθεσμία εκτέλεσης έργου
 26. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της οικονομικής επιτροπής από τη συνεδρίαση
 27. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.-Θ.

 

Σχετικά άρθρα

Ξεκινά ο τέταρτος κύκλος της Ακαδημίας – Δομής Διά Βίου Μάθησης της Π.Α.Μ.-Θ.

Super User

Επανέρχεται το εξάωρο εργασίας για το παιδαγωγικό προσωπικό των παιδικών σταθμών

Super User

Ο κατ’ επάγγελμα σκοταδισμός ξαναχτυπά

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies